Sản phẩm Sản phẩm Accessories

Tín hiệu cấp: 4-20mA

Áp suất khí cấp: 140kPa

Áp suất khí ra: 20-100kPa

Áp suất khí cấp max:

XB100: 1.03MPa/ XB200: 0.99MPa

Áp suất tín hiệu max:

XB100: 1.03MPa/ XB200: 0.99MPa

Dải áp suất: 0-0.8MPa

Áp suất khí ra: 0.2MPa, 0.4MPa, 0.8MPa

Dải tín hiệu cấp: 0-23mA (từ -25% đến 119%)

Tín hiệu phát: 0-24mA (từ -25% đến 125%

Tín hiệu cấp: 4-20mA (Điện)/ 20-100kPa (Khí)

Áp suất khí cấp: 140-690kPa

Vật liệu khung: SUS304

Tín hiệu cấp: 20-100kPa

Áp suất khí cấp: 0.14-0.7MPa

Hành trình: 125mm